Zásady zpracování osobních údajů zákazníků

Správcem osobních údajů je Národní centrum úspor s.r.o., IČO: 7849583, spisová značka: C 110576 vedená u Krajského soudu v Brně, sídlo: Merhautova 428/2, 613 00 Brno, e-mail: info@narodnicentrumuspor.cz 

Subjekty údajů jsou zákazníci správce. Zákazníky se rozumí osoby, které vstoupily do předsmluvního jednání se správcem nebo jsou účastníky smlouvy přímo se správcem nebo smlouvy sjednané správcem jako zprostředkovatelem.

Účelem zpracování je jednání o možném sjednání smlouvy (předsmluvní jednání), sjednání smlouvy a její plnění. Osobní údaje mohou být v konkrétních zpracovány rovněž na základě souhlasu, na základě plnění právní povinnosti správce nebo pro jeho oprávněné zájmy. 

Příjemci osobních údajů mohou být dodavatelé energií, poskytovatelé telekomunikačních služeb a další podnikatelé poskytující služby klientům správce a to v rámci předsmluvního jednání. Osobní údaje mohou být předány poskytovatelům služeb, se kterým správce jako zprostředkovatel sjedná zájemci smlouvu. Příjemci osobních údajů mohou být rovněž  zpracovatelé ve smluvním vztahu se správcem, například poskytovatelé účetních, marketingových, IT služeb a podobně.

Osobní údaje nebudou předávány do třetí země nebo mezinárodní organizaci.

Osobní údaje budou zpracovávány, ukládány a archivovány po dobu trvání smluvního vztahu mezi správcem  a subjektem údajů a po jeho skončení budou archivovány podle zvláštních právních předpisů.

Poučení o právech subjektů údajů: Subjekt údajů má právo požadovat od správce přístup k osobním údajům, má právo na opravu a výmaz osobních údajů, má právo žádat omezení zpracování a má právo vznést proti zpracování námitku, má rovněž právo na přenositelnost údajů. Subjekt údajů má v případě poskytnutí souhlasu se zpracováním osobních údajů právo souhlas kdykoliv odvolat, tím není dotčena zákonnost zpracování založená na souhlasu uděleném před jeho odvoláním. Subjekt údajů má právo podat stížnost u dozorového úřadu (Úřad pro ochranu osobních údajů).

Správce neprovádí automatizované individuální rozhodování ani profilování.

© 2019 Národní centrum úspora